Polityka prywatności i cookies

I. Postanowienia ogólne

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest LVL Kamil Kuryłek, adres: 55-093 Pietrzykowice 8, NIP: 8961585023, adres poczty elektronicznej: kontakt@i-spec.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

VII. Prawa Użytkowników

VIII. Pliki cookies

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

X. Postanowienia końcowe